Direct naar content

Privacy statement

Algemene voorwaarden OptimaData

Versie: 1 december 2020
Wijziging ten opzichte van vorige keer: Aanvulling rechten van betrokkenen

Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe OptimaData B.V. (hierna: “OptimaData”) omgaat met je persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website. Door OptimaData worden persoonsgegevens verwerkt indien je deze afgeeft via onze website. OptimaData vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG) stelt. OptimaData is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS
Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van OptimaData laat je bepaalde gegevens bij OptimaData achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je naam en e-mailadres maar ook je CV. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 12 maanden. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wij willen u er op wijzen dat het intrekken van een eerder gegeven toestemming niet maakt dat de daarvoor (met toestemming) verzamelde gegevens onrechtmatig zijn verkregen.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met jou aan te kunnen gaan.
Als je interesse in ons toont of klant / kandidaat wilt worden bij OptimaData, hebben wij van jou persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij jou als klant / kandidaat kunnen accepteren en hoe wij jou op de beste manier kunnen helpen. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van chatsessies. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om jou goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als jij je hebt aangemeld voor een feedbacksessie, het DBA-Café, of als je een vraag stelt over een product of dienst.

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw event, dienst of vacature die mogelijk interessant voor je is. Of om beter op je wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze potentiële klantrelaties en kandidaatmedewerkers. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening
Voor de meting van webstatistieken verzamelt OptimaData anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de OptimaData haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. Optimadata.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. OptimaData gebruikt IP-adressen en cookies niet om jou persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om jou op websites van derden te identificeren. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in je browser instellen.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. OptimaData vraagt deze gegevens niet aan je via deze website.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als jij ons dat vraagt. Zoals bijvoorbeeld als wij je gaan verlonen t.b.v. de salarisadministratie. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Jouw gegevens worden door OptimaData verwerkt. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of OptimaData hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. OptimaData draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS / RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Dit gaat erover hoe u uw rechten kunt uitoefenen zoals beschreven in de AVG. Als het gaat om de persoonlijk identificeerbare informatie die OptimaData heeft verzameld, kan elk individu een beroep doen op de volgende artikelen uit de AVG:

Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene
Artikel 16 Recht op rectificatie
Artikel 17 Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Artikel 21 Recht van bezwaar

Voor vragen over ons privacy statement, het uitoefenen van uw rechten als betrokkene of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via

Email: recruitment@optimadata.nl
Telefoon: via 035 369 0307
Post: OptimaData B.V., IJsselmeerweg 1, 1411 AA Naarden
Website: Het contactformulier

Database services voor

01 11